Quest Academy

Data Visualization Certification (300 hours)

Welcome to the QUEST curriculum

  • Data Visualization Certification (300 hours)

    Data Visualization เป็นการนำ Data เชิงลึกที่ได้มาจากช่องทางต่าง ๆ มาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟรูปแบบที่หลากหลาย วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดูน่าสนใจมากกว่าการอ่านข้อมูลแบบตารางทั่วไป

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist

Archive

Data Visualization Certification (300 hours)
Price:
Free