Quest Academy

Data Visualization Projects

Introduction to the Data Visualization Projects

Data Visualization เป็นการนำ Data เชิงลึกที่ได้มาจากช่องทางต่าง ๆ มาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟรูปแบบที่หลากหลาย วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดูน่าสนใจมากกว่าการอ่านข้อมูลแบบตารางทั่วไป

บทนำนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ช่วยเราทำให้เป็นจริงบน GitHub.

Data Visualization Projects

Visualize Data with a Bar Chart

Visualize Data with a Scatterplot Graph

Visualize Data with a Heat Map

Visualize Data with a Choropleth Map

Visualize Data with a Treemap Diagram

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist

Archive

Data Visualization Projects
Price:
Free